De lees en rekenrups

       De lees en rekenrups                            

 

 

 

De lees en rekenrups is een praktijk voor remedial teaching, gevestigd in het Brabantse Wouw. De remedial teacher geeft uw kind extra begeleiding bij het lezen, schrijven, spellen of rekenen. Voor de meeste kinderen in het basisonderwijs verloopt de ontwikkeling goed, maar voor sommige kinderen is gemakkelijk leren niet zo vanzelfsprekend. Soms blijkt dat na de inzet van het kind en de hulp van ouders en school, er nog steeds sprake is van een leer- en/of ontwikkelingsachterstand. Om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling kan deze praktijk voor remedial teaching uitkomst bieden, ook biedt deze remedial teaching praktijk training om faalangst te reduceren.

 

In het algemeen wordt de onderstaande procedure gevolgd:

 

ü      Intakegesprek

ü      Didactisch onderzoek

ü      Opstellen van een handelingsplan

ü      Behandeling

 

Bij het intakegesprek wordt in kaart gebracht wat de problemen en de mogelijkheden zijn. Aan de hand van het intakegesprek, testen en/of observaties en door gesprekken met de school en de ouders probeer ik een beeld te krijgen waar het probleem precies zit. Na het didactisch onderzoek wordt het handelingsplan opgesteld, waarin de beginsituatie en het doel van de behandeling wordt beschreven. Als het handelingsplan is opgesteld kan de behandeling beginnen. Uw kind krijgt dan minimaal één keer per week begeleiding. De begeleiding zal meestal plaatsvinden in de praktijk na schooltijd en eventueel onder schooltijd mits er goede afspraken met school zijn gemaakt. Ook kan in het laatste geval de behandeling op school plaatsvinden. Tijdens de begeleiding zal er gewerkt worden met verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma’s. Na een met de ouders vooraf vastgestelde periode zal er een evaluatie plaatsvinden. Tijdens deze evaluatie wordt er ook besproken of de behandeling beëindigd dan wel voortgezet zal worden.

 

Natuurlijk is deze begeleiding niet gratis, maar er zijn mogelijkheden voor financiële ondersteuning via “Het rugzakje”. Ouders kunnen dit in overleg met de school aanvragen. De Rugzak is een andere naam voor de wet op de leerlinggebonden financiering (lgf-wet). Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om een school voor hun kind te kiezen die zij het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor speciaal onderwijs. De Rugzakwetgeving is bedoeld voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Wanneer ouders kiezen voor een reguliere school en het kind extra voorzieningen nodig heeft, kunnen de ouders een leerlinggebonden budget aanvragen. Het kind neemt dit budget als het ware in een Rugzakje met zich mee. Uit dit Rugzakje kan bijvoorbeeld “extra formatie” worden bekostigd. Voor deze “extra formatie” kunt u een beroep op mij doen en zal ik uw kind onder schooltijd begeleiden.

 

 

Kosten

 

Intakegesprek

Opstellen handelingsplan

Begeleiding*

Onderzoek en evaluatie-gesprekken

 

 

 

gratis

€ 40,00

45,00  per uur

45,00  per uur

*  Geen extra kosten voor de voorbereidingen, nawerk en materialen.

 

 

Reductie van Faalangst

 

Soms worden kinderen sterk belemmerd in hun functioneren op school door een vorm van faalangst. De oorzaak van deze angst kan per kind verschillen, maar het is belangrijk om deze angst te verminderen of weg te nemen. Dan pas kan een kind betere schoolprestaties leveren. Met de faalangstreductietraining wordt een kind bewust gemaakt van zijn eigen denken en handelen. Er wordt met behulp van oefeningen mogelijkheden aangereikt om er anders mee om te gaan. Deze training wordt zowel individueel als in klein groepsverband gegeven. Het zijn in totaal 10 bijeenkomsten en de tijdstippen kunnen in onderling overleg worden vastgesteld.

 

 

Als u na het lezen van deze webpagina meer informatie wilt hebben, neem dan gerust contact met mij op. Mijn naam is Jacqueline en ik ben sinds 1994 werkzaam in het basisonderwijs. Als groepsleerkracht heb ik aan alle groepen onderwijs gegeven. Vervolgens heb ik gewerkt als intern begeleider/remedial teacher en daarnaast de opleiding gevolgd. Ik ben sinds juni 2007 gediplomeerd remedial teacher. Tevens heb ik de opleiding tot dyslexie-specialist en rekenbegeleider afgerond en behaalde ik de academische graad “Master Special Educational Needs”. Naast mijn eigen praktijk werk ik regelmatig op basisscholen als invalkracht (vervanging van groepsleerkracht, intern begeleider en/of remedial teacher).

 

Nieuw: bezoek ook Themakisten verhuur voor verhuur van themakisten voor kinderfeestjes!

 

 

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers (LBRT)                                 handelsregister K.v.K. nr. 20136272

 

Juli 2013